1. Yhdistyksen nimi

Yhdistyksen nimi on Tahtitassut – Tass i Takt ry. Yhdistyksen kotipaikkakunta ja toimialue on Turku.

2.Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää koiratanssiharrastusta oman kennelpiirinsä alueella sekä edistää lajin tunnettavuutta. Tämän toteuttamiseksi yhdistys ohjaa jäseniään opettamaan koiriaan järjestämällä koulutus-, neuvonta- ja keskustelutilaisuuksia sekä kilpailuja, kokeita, kursseja, näytöksiä, näyttelyitä ja erilaisia tapahtumia.

3. Jäsenyys

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Nuorisojäseneksi voidaan hyväksyä alle 18-vuotias henkilö. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Perhejäseneksi voidaan hyväksyä varsinaisen jäsenen kanssa samassa taloudessa asuva perheenjäsen.  Ainaisjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka maksaa vuosikokouksen määräämän varsinaisen jäsenen liittymismaksun sekä varsinaisen jäsenen vuotuisen jäsenmaksun kymmenkertaisena, jonka jälkeen ainaisjäsen ei ole jäsenmaksuvelvollinen. Varsinaisen jäsenen, ainais-, perhe-, nuoriso- ja kannatusjäsenen hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Yhdistys voi hallituksen esityksestä, vuosikokouksessa tekemällään päätöksellä kutsua kunniajäsenekseen yhdistyksen toimintaa ansiokkaasti edistäneitä henkilöitä. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

4. Eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Jäsenmaksusta päättäminen

Varsinaisilta jäseniltä, perhe-, nuoriso- ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous erikseen kullekin jäsenryhmälle.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4 muuta varsinaista jäsentä sekä 2 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika, mutta hallituksen varsinaiset jäsenet valitaan kahdeksi kaudeksi kerrallaan. Näin varsinaisista jäsenistä kaksi on vuosittain erovuorossa. Vuorotteluun pääsemiseksi arvotaan ensimmäisen hallituksen jäseniä valittaessa,  kenellä kahdella valituista toimikausi on vain vuosi, jolloin he ovat erovuorossa seuraavana vuonna. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Nimenkirjoitusoikeus

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään  kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden  kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.  Varsinainen jäsen saa edustaa valtakirjalla vain yhtä yhdistyksen jäsentä. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Kokouskutsut

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet yhdistykselle sähköpostiosoitteensa.

11. Vuosikokousasiat

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

▪ Kokouksen avaus
▪ Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan sekä tarvittaessa kahden äänten laskijan valinta
▪ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
▪ Työjärjestyksen hyväksyminen
▪ Tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja tilintarkastajien lausunnon esittäminen
▪ Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle sekä muille vastuuvelvollisille
▪ Toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen
▪ Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten valinta erovuoroisten tilalle
▪ Yhden tai kahden tilintarkastajan valinta sekä heille varatilintarkastajat
▪ Muiden kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittely

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen lopettaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.